thumb_388b0d77e2f0f38c27fcd1dcda78ea675423ebd4Tuchola. Złożono 17 ofert na wykonanie zadań publicznych
Pierwsze rozstrzygnięcia konkursu
Powołana przez Burmistrza Tucholi Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku w sferze „Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom". Złożonych zostało 17 ofert...