12-03-18
Tuchola. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Spotkanie zespołu interdyscyplinarnego w komendzie policji

Dziś (12.03) w sali odpraw miejscowej komendy policji odbyło się spotkanie przedstawicieli zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Tucholi. W trakcie obrad podsumowano pracę zespołu w 2017 roku, którego głównym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze policji, przedstawiciele prokuratury, Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, służby zdrowia oraz oświaty. Omówiono realizację bieżących procedur „niebieskiej karty” w gm. Tuchola oraz tych realizowanych 2017 roku. Przedstawione dane wskazywały, że tendencja zakładanych procedur „niebieskiej karty” ma charakter malejący.  Jednak nie można mówić tu o optymizmie, gdyż każdy przypadek łączy się ze smutkiem, przemocą, bólem i cierpieniem. Dlatego bądźmy wrażliwi na krzywdę innych. Podkreślono, że zadaniem grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego jest opracowanie i realizacja planu pomocy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie. Następnie monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach pomocowych. Podejmowane przez wszystkie podmioty działania oraz ich efekty są dokumentowane i przedstawiane podczas spotkań grup roboczych.

Wspólna praca i zaangażowanie wszystkich podmiotów pozwalają na właściwą wymianę informacji, a co za tym idzie wypracowanie tzw. dobrych praktyk niezbędnych przy realizacji ustawowych zadań.

mat. KPP Tuchola