15-11-16
Tuchola. Oferty można składać w terminie do 8 grudnia 2016 roku
Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku

Burmistrz Tucholi ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w sferach:


- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- wspieranie działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- promocja i ochrona zdrowia,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 

Oferty można składać w terminie do 8 grudnia 2016 roku pocztą na adres Urząd Miejski w Tucholi, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola lub osobiście
w Punkcie Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Tucholi, pokój nr 106, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola.

Więcej informacji wraz z załącznikami TUTAJ

Mat. UM Tuchola