26-11-15
Powiat Tucholski. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Powiat Tucholski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2016 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, która podejmie się wykonania zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (w rozumieniu art. 8 ust 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) zwanej dalej ustawą, na terenie Powiatu Tucholskiego w 2016 roku.

Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt. 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 59 946 zł brutto.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 15 grudnia 2015 r. do godz.12.00 pod adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. Decyduje data wpływu do Urzędu, ( nie data stempla pocztowego). W ofercie należy wpisać nazwę zadania:
„Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2016 roku”.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Sekretarz Powiatu Tucholskiego p. Maciej Korda, tel. (52)5590708

Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według załączników, które są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego , zakładka aktualności www.bippowiat.tuchola.pl/?bip_id=9087&cid=299

Mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi